زلال اب دشت زنگان

مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

فیلتر شنی 12 اینچ

فیلتر شنی "12با ورودی "2 و خروجی "2فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/12

فیلتر شنی 16 اینچ

فیلتر شنی "16با ورودی "2 و خروجی "2فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/16

فیلتر شنی 20 اینچ

فیلتر شنی "20با ورودی "2 و خروجی "2فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/20

فیلتر شنی 24 اینچ

فیلتر شنی "24با ورودی "3 و خروجی "3فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/24

فیلتر شنی 32 اینچ

فیلتر شنی "32با ورودی "3 و خروجی "3فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/32

فیلتر شنی 40 اینچ

فیلتر شنی "40با ورودی "4 و خروجی "4فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/40

فیلتر شنی 48 اینچ

فیلتر شنی "48با ورودی "4 و خروجی "4فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/48

فیلتر شنی 60 اینچ

فیلتر شنی "60با ورودی "6و خروجی "6فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/60

فیلتر شنی 76 اینچ

فیلتر شنی "76با ورودی "6و خروجی "6فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مرغوب مدل ZSFP/76

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی