محصولات

مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 15 رکورد بعدی

سیکلون8اینچ

هیدرو سیکلون سایز "8 با ورودی "2 و خروجی "2 ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و کپهای فشار قوی چربیگیری شده و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل "ZPH/8

فیلتر شنی 12 اینچ

فیلتر شنی "12با ورودی "2 و خروجی "2فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/12

سیکلون12اینچ

هیدرو سیکلون سایز "12 با ورودی "3 و خروجی "3 ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و کپهای فشار قوی چربیگیری شده چربیگیری شده و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل "ZPH/12

فیلتر شنی 16 اینچ

فیلتر شنی "16با ورودی "2 و خروجی "2فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/16

سیکلون 16 اینچ

هیدرو سیکلون سایز "16 با ورودی "4 و خروجی "4 ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و کپهای فشار قوی چربیگیری شده و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل "ZPH/16

فیلتر شنی 20 اینچ

فیلتر شنی "20با ورودی "2 و خروجی "2فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/20

سیکلون 20 اینچ

هیدرو سیکلون سایز "20 با ورودی "5 و خروجی "5 ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و کپهای فشار قوی چربیگیری شده و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل "ZPH/20

فیلتر شنی 24 اینچ

فیلتر شنی "24با ورودی "3 و خروجی "3فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/24

سیکلون 24 اینچ

هیدرو سیکلون سایز "24 با ورودی "6 و خروجی "6 ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و کپهای فشار قوی چربیگیری شده و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل "ZPH/24

فیلتر شنی 32 اینچ

فیلتر شنی "32با ورودی "3 و خروجی "3فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/32

سیکلون 28 اینچ

هیدرو سیکلون سایز "28 با ورودی "8 و خروجی "8 ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و کپهای فشار قوی چربیگیری شده و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل "ZPH/28

فیلتر شنی 40 اینچ

فیلتر شنی "40با ورودی "4 و خروجی "4فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/40

فیلتر شنی 48 اینچ

فیلتر شنی "48با ورودی "4 و خروجی "4فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/48

فیلتر شنی 60 اینچ

فیلتر شنی "60با ورودی "6و خروجی "6فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مدل ZSFP/60

فیلتر شنی 76 اینچ

فیلتر شنی "76با ورودی "6و خروجی "6فلنجدار و هندهول و منهول فلنجدار ساخته شده از ورقهای صنعتی استاندارد و رنگ آمیزی با اپوکسی سه جزئی زینک ریچ 65% و پلی یورتان مرغوب مرغوب مدل ZSFP/76

در حال بارگذاری 15 رکورد بعدی